Eksploatacja i bezpieczeństwo procesowe: Zajęcia 2

DYREKTYWA RADY 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznym znajduje się tutaj.

Ujednolicony tekst Prawa o ochronie środowiska znajduje się tutaj.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku, Dz.U. 2003 nr 104 poz. 970, znajduje się tutaj.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku, Dz.U. 2005 nr 197 poz. 1632, znajduje się tutaj.