Propozycje tematów dyplomowych

Zakres proponowanych tematów dyplomów inżynierskich jak i magisterskich odzwierciedla obszary mojego zainteresowania. Proszę mieć na uwadze, że podane zagadnienia stanowią ramy tematyczne, które w szczególnych przypadkach, na przykład na uzasadniony wniosek studenta, mogą być przekraczane. W najbliższym czasie zamierzam zaoferować tematy dyplomów w poniższych kategoriach. Jeśli jesteś zainteresowany takim zagadnieniami proszę o kontakt emailowy.

 1. Modelowanie procesów chemicznych i pokrewnych
  1. Modelowanie matematyczne procesów separacji membranowej, w szczególności procesów nanofiltracji roztworów wodnych oraz organicznych. W ramach tego tematu można skupić się również na przeglądzie i porównaniu najczęściej używanych w danym procesie komercyjnych membran, z ukierunkowaniem na wydajność rozdziału.
  2. Modelowanie procesów wytwarzania emulsji w zbiorniku sitowym – modelowanie matematyczne i prace eksperymentalne.
  3. Modelowanie procesu mieszania w zbiornikach z dnem sitowym.
  4. Komputerowe wspomaganie projektowania.
 2. Analiza ryzyka i bezpieczeństwo procesowe
  1. Identyfikacja zagrożeń w przemyśle procesowym np. HAZOP, HAZIN.
  2. Analiza ryzyka procesowego z wykorzystaniem metod ilościowych i półilościowych, np. FTA, ETA, LOPA.
  3. Modelowanie rozprzestrzeniania się substancji chemicznych w atmosferze.
  4. Projektowanie procesów inherentnie bezpiecznych.
  5. Analiza wybranych wypadków przemysłowych.
 3. Projektowanie koncepcyjne procesów i produktów.
  W tej tematyce skupiamy się na poszukiwaniu możliwych rozwiązań problemów natury dobrania odpowiednich rozwiązań procesowych czy też przekształcenia oczekiwań klienta na właściwości produktu, i ostatecznie zaprojektowania takiego produktu. W pracy dyplomowej można zająć się próbą rozwiązania takich problemów jak:

  1. samoogrzwająca się puszka (pojemnik na żywność),
  2. sekwestracja dwutlenku węgla (jak magazynować CO2, jakich substancji i procesów do tego używać),
  3. wytwarzanie produktów emulsyjnych,
  4. procesy rekuperacji w cyklu rocznym,
  5. preparat do czyszczenia ekranów dotykowych.
 4. Analiza finansowa projektów inwestycyjnych w przemyśle chemicznym i pokrewnym
  1. W ramach tej tematyki może być wykonana analiza finansowej projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem metodyki zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF – Discounted Cash Flow) oraz innych wskaźników rentowności inwestycji (NPV, IRR, MIRR, DPP, PI, DCVA).
  2. Możliwe jest także realizowanie prac dotyczących analizy projektów inwestycyjnych realizowanych w obszarze ochrony środowiska – metoda kosztu dynamicznego jednostkowego (DGC).
  3. Niezależnie od wybranego/zaproponowanego tematu niezbędne jest przeprowadzenie analizy wrażliwości przedsięwzięcia inwestycyjnego, które można wyrazić w pieniądzu.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399