Abstrakt pracy: „Bezpieczeństwo w projektowaniu magazynu z substancjami tworzącymi mieszaniny wybuchowe”

praca inżynierska, autor: Agata Kacprzak

Praca dotyczy projektowania magazynu związków chemicznych mogących tworzyć mieszaniny wybuchowe. Pracę podzielono na trzy zasadnicze części: przegląd literatury, metodyka projektowania magazynu chemikaliów i część projektową. Na początku pracy przedstawiono wykaz terminologii związanej z przedstawionym zagadnieniem. Następnie omówiono zasady dotyczące magazynowania substancji chemicznych. Kolejny podrozdział zawiera spis aktów prawnych precyzujących wymagania jakie stawiane są magazynowi chemikaliów podczas jego projektowania, budowy jak i eksploatacji. Część pierwszą kończy omówienie zasad wyznaczania stref zagrożenia wybuchem oraz omówienie urządzeń elektrycznych wykonanych w standardzie przeciwwybuchowym i urządzeń ochrony przeciwpożarowej.

W drugiej części pracy zaproponowano metodykę projektowania magazynu chemikaliów, która jest oparta na zebranych wcześniej informacjach a przedstawionych w części trzeciej.

W części projektowej pracy zawarto zagadnienia dotyczące lokalizacji i rozmieszczenia przestrzennego chemikaliów w projektowanym magazynie do przechowywania substratów produkcji zmywacza do paznokci. Znajduje się tutaj również opis przykładowego wyposażenia projektowanego magazynu wraz ze spisem oznaczeń informacyjnych w nim zastosowanych oraz wyznaczeniem stref zagrożenia wybuchem.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399