Abstrakt pracy: „Ilościowe metody oceny ryzyka w przemyśle chemicznym”

praca dyplomowa magisterska
autor: inż. Paweł Zwanzig

W niniejszej pracy podjęto tematykę oceny ryzyka w przemyśle chemicznym od strony ilościowej, czyli zajmującej się przedstawieniem wcześniejszych analiz bezpieczeństwa w sposób liczbowy, co pozwala na wymierną ocenę zagrożeń w działalności instalacji chemicznej. Zawiera także opis najbardziej popularnych metod analizy ryzyka oraz pokazuje przykłady przedstawiania ich ilościowo. Praca została podzielona na trzy części: wprowadzenie (rozdział 2), analiza i ocena ryzyka w sposób ilościowy (rozdział 3) oraz analiza przykładowej instalacji (rozdział 4). W pierwszej części (rozdział 2) przedstawiono uzasadnienie zajmowania się analizą ryzyka w przemyśle chemicznym, podstawową terminologię oraz sformułowano ogólne cele zarządzania ryzykiem w przemyśle chemicznym. W rozdziale zatytułowanym Analiza i ocena ryzyka, omówiono poszczególne metody analizy bezpieczeństwa oraz przedstawiono sposoby ich kwantyfikowania. W trzeciej części przedstawiono przykładową analizę ryzyka dla rzeczywistej instalacji, wykorzystywanej do usuwania dwutlenku węgla z gazu ziemnego. Jest to część obiektu Odazotowni Grodzisk NRU (nitro gen removal unit ) znajdującej się w Snowidowie, której realizacja została powierzona firmie PBG S.A.. W analizie instalacji wykorzystano metodyki HAZOP, FMEA, LOPA, FTA