Abstrakt pracy: „Jakościowe i ilościowe metody oceny ryzyka w przemyśle chemicznym”

praca inżynierska, autor: Paweł Zwanzig

W niniejszej pracy zajęto się tematyką oceny ryzyka w przemyśle chemicznym od strony procesowej. Ocena ryzyka wynikająca z wykorzystywanych procesów została wymuszona na wszystkich właścicieli przez ustawodawstwo polskie i Unii Europejskiej (Dyrektywa SEVESO II z roku 2004 [7]). Należy mieć na uwadze, że ustawodawca zazwyczaj nie narzuca metod oceny i pozwala na wykorzystywanie dotychczas znanych i stosowanych metod. W związku z powyższym, szczególnej wagi nabrały metody oceny ryzyka w przemyśle chemicznym, a poniższa praca przedstawia przegląd niektórych metod stosowanych do identyfikacji zagrożeń (metody jakościowe) i oceny ich skutków (metody jakościowe i ilościowe).

Praca została podzielona na trzy części: (1) wprowadzenie, (2) analiza i ocena ryzyka oraz (3) analiza przykładowej instalacji. W pierwszej części (rozdział 2, str. 3) przedstawiono uzasadnienie zajmowania się analizą ryzyka w przemyśle chemicznym, podstawową terminologię oraz sformułowano ogólne cele zarządzania ryzykiem w przemyśle chemicznym. W rozdziale zatytułowanym analiza i ocena ryzyka (rozdział 3, str. 14) omówiono szczegółowo poszczególne etapy tworzenia analizy oraz metody jakościowe i ilościowe oceny ryzyka w przemyśle chemicznym. W trzeciej części (rozdział 4, str. 32) przedstawiono analizę oceny ryzyka dla przykładowej instalacji procesu technologicznego wykorzystywanej do usuwania dwutlenku węgla z gazu ziemnego. Jest to część obiektu Odazotowani Grodzisk NRU (nitrogen removal unit) znajdującej się w Snowidowie, której realizacja została powierzona firmie PBG S.A.. W analizie tej wykorzystano metodykę HAZOP i analizę drzew błędów.