Abstrakt pracy: „Projektowanie bazy danych a modelowanie procesu membranowego”

praca magisterska, autor: inż. Mariusz Faust

Na  wstępie  pracy  znajduję  się  odpowiedź  na  pytania:  w  jakim  celu  tworzone  są i   modyfikowane   bazy   danych   oraz   jakie   istnieje   zapotrzebowanie   bazy   danych dotyczące procesów rozdzielania mieszanin, jak i z czego ono wynika. W dalszej części pracy przedstawiono oraz omówiono klasyfikacje membran pod względem pochodzenia membrany,   materiału   z   jakiego   jest   wykonana,   morfologii, budowy,   sposobów wytwarzania  oraz  zastosowania.  Następnie  przedstawiono  rodzaje  modułów oraz wymagania  stawiane  przy  doborze  odpowiedniej  konstrukcji  modułu  membranowego. Omówiono   również   istniejące   bazy   danych   dotyczących   procesów   rozdzielania mieszanin. W kolejnym rozdziale pracy omówiono koncepcje oraz budowę bazy danych MemData, stworzonej przy       pomocy       programu       Microsoft       Access.

W rozdziale 7 omówiono dwa modele wykorzystywane do opisu procesu nanofiltracji: model   Nernsta-Plancka   i   model   ciśnienia   osmotycznego.   Bazując   na   analizie matematycznej  modeli  (podrozdział  7.1  i  podrozdział  7.2)  oraz  danych  zawartych w   pracy   Bowena   i   Welfoota   [20]   oraz   Rodriguesa   i   współpracowników   [22] wykonynano  symulacje  komputerowe,  które  potwierdziły  poprawność  wykonanych modeli. W dalszej części pracy  (rozdział 8 ) przedstawiono wyniki symulacyji modelu ciśnienia  osmotycznego  i  modelu  Nernsta-Plancka  przy  uwzględnieniu  warunków procesowych  przedstawionych  w  pracy  [22].  Na  podstawie  wyników  porównania  zastosowania obu modeli do opisu nanofiltracji wodnego roztworu glukozy o znacznym stężeniu stwierdzono, że analizowany model odwróconej osmozy lepiej  odzwierciedla wyniki  eksperymentalne  niż  model  Nernsta-Plancka.  Dla  modelu  Nernsta-Plancka przedstawiono również wyniki symulacji z uwzględnieniem zmiany dwóch parametrów charakteryzujących  membranę:  rp   (średnica  porów)  i  ∆x  (grubość  warstwy  aktywnej). Wszystkie   modele   matematyczne   zostały   rozwiązane   przy   pomocy   programu ICAS-MoT.

W  rozdziale  9  wykorzystano  przeprowadzoną  analizę  modelu  Nernsta-Plancka  do określenia  parametrów  koniecznych  do  umieszczenia  w  bazie  danych  MemData. Następnie   przedstawiono   implementacje   uzyskanych   informacji   w   bazie   danych w postaci nowych encji, tabel, relacji i interfejsu bazy danych MemData.